fbpx

Regulamin

Regulamin  „Chrześcijańskich Imprez dla Singli”.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Chrześcijańskich Imprez dla Singli  są „Chrześcijańscy Single”.
 2. Właścicielem „Chrześcijańskich Singli” jest Kastos Wydarzenia – Katarzyna Klukowska.
 3. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Uczestnicy Imprezy

 1. Uczestnikiem „Chrześcijańskich Imprez dla Singli” są osoby, które
 1. a)   zakupiły bilet na wydarzenie przez stronę chrzescijanscysingle.pl, bądź
 2. b)   otrzymały wejściówkę na wydarzenie.
 1. Uczestnicy Imprezy deklarują swoje wartości jako chrześcijańskie.
 2. W imprezie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
 3. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 4. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach relacjonujących przebieg imprezy.
 5. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 6. Uczestnik imprezy narażony jest na działanie świateł stroboskopowych, które będą wykorzystywane podczas imprezy, mogących doprowadzić do ataku epilepsji.
 7. W czasie trwania imprezy, każdy uczestnik zobligowany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w lokalu, w szczególności:
 1. a)   palenia tylko w przeznaczonych do tego miejscach,
 2. b)   zakazu spożywania i picia artykułów zakupionych poza miejscem wydarzenia,
 3.  Uczestnicy, których stan wskazuje na zagrażający innym bawiącym się, mogą zostać wyproszone z lokalu.
 4.  Uczestnicy będący pod wpływem środków odurzających, mogą zostać wyproszeni z lokalu.
 1. Osoby, które przyjdą na spotkania w odzieży ze znakami satanistycznymi, okultystycznymi nie zostaną wpuszczone na imprezę.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm powszechnie akceptowanych społecznie.
 3. Na spotkaniach obowiązuje dobry humor oraz całkowity zakaz hejtowania!

ZAKUP BILETÓW

 1.  Rezerwacja i zakup biletów odbywa się przez stronę www.chrzescijanscysingle.pl
 2.  Uczestnik wszystkich organizowanych przez nas wydarzeń, kupując bilet akceptuje niniejszy regulamin zapoznając się z jego postanowieniami i akceptując je.
 3.  W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, należy powiadomić niezwłocznie organizatora. Każdy z uczestników ma prawo do rezygnacji nie później niż 10 dni przed terminem wydarzenia.
 4.  Rezygnacja z udziału na 10 dni (każdy dzień liczony jako 24h) przed jego rozpoczęciem lub niezjawienie się na nim wiąże się z niezwracaniem kosztów uiszczonych podczas zgłaszania uczestnictwa. Jeśli wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 18:00 11 dnia miesiąca, to ostatni możliwy dzień na rezygnację z wydarzenia to 1 dzień miesiąca do godziny 18:00.
 5.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania opinii w sprawie zwrotu biletów.
 6. Bilety muszą być kupione zgodnie ze swoją płcią. Osoby, które zakupią bilet nie dla swojej płci, nie zostaną wpuszczone na wydarzenie.

Uprawnienia organizatora

 1.  Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza.
 2.  W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania, w takim wypadku organizator nie dokona zwrotu środków.
 3.  Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.
 4.  Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy, w szczególności w szatni.
 5.  Ze względu na szczególny charakter spotkania, organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób, które mogą zagrażać bezpieczeństwu imprezy, a w szczególności osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6.  Organizator ma prawo odwołać spotkanie z przyczyn niezależnych od niego.
 7.  Podczas spotkań organizator oraz lokal nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie osób przebywających na imprezie.
 8.  Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

PROCEDURA REKLAMACJI 

 1. Reklamacje związane z zakupem biletu powinny być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@chrzescijanscysingle.plUstosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania.

Przepisy Końcowe

 1.  Organizatorzy zobowiązują się do respektowania „Ustawy o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997, w świetle której mają obowiązek chronić dane osobowe uczestników spotkań.
 2.  Administratorem danych osobowych jest wyłącznie właściciel „Chrześcijańskich Singli”, czyli Kastos Wydarzenia – Katarzyna Klukowska.
 3.  Każdemu członkowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany.
 4.  Chrześcijańscy Single zastrzegają sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem https://chrzescijanscysingle/regulamin
 5.  Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są indywidualnie.
 6.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia funkcjonowania strony http://localhost/chrzescijanscysingle/, tj. 21 kwietnia 2016 r.
 7. Informacje końcowe dotyczące imprez tanecznych:Podczas imprez – słone przekąski bez ograniczeń – oznaczają: paluszki, chipsy, nachosy z dipami, orzeszki, a także kanapki (na stole mogą one pojawiać się rotacyjnie przez całą imprezę)Podczas imprez – słodkie przekąski bez ograniczeń – oznaczają tak zwany Candy Bar: kruche ciasteczka,  słodycze (miks cukierków), żelki, pianki, ciasto lub babeczki.Podczas imprez – napoje bezalkoholowe zimne bez ograniczeń  – oznaczają: wodę, soki, napoje gazowane. (mogą one być na stole wszystkie, ale mogą być również stawiane rotacyjnie)Podczas imprez – napoje bezalkoholowe ciepłe – kawa, herbata bez ograniczeń: oznaczają, że podczas imprezy będzie można wypić wyżej wymienione napoje bez dopłaty, na stołach będzie również mleko oraz cukier.Podczas imprez – napoje alkoholowe bez ograniczeń- oznacza: że wybrane napoje alkoholowe przez cały czas trwania imprezy nie są dodatkowo płatne. Należy jednak sprawdzić jaki rodzaj alkoholu jest bezpłatny, gdyż mogą być one nie zawsze takie same.

Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

 

Sklep internetowy  https://chrzescijanscysingle.pl/ dostępny pod adresem internetowym  https://chrzescijanscysingle.pl/ , prowadzony jest Katarzyna Klukowska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kastos Wydarzenia – Katarzyna Klukowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5681624275, REGON 383471257

 

 • 2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kastos Wydarzenia – Katarzyna Klukowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5681624275, REGON 383471257
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://chrzescijanscysingle.pl/
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 • 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Dzierżenin 06-114 Pogorzelec 4
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@chrzescijanscysingle.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48505855649
 4. Numer fax Sprzedawcy —
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 27253000082090105699420001
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 -17.00

 

 • 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu firefox, chrome , safari
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,

 

 • 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach

 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 

 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w innej walucie

 

Ceny podane w Sklepie są podane w PLN i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 • 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Login, adres email.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 • 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 • 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Odbiór elektroniczny
 3. Odbiór na miejscu wydarzenia
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przy odbiorze
 6. Płatność za pobraniem
 7. Płatności elektroniczne
 8. Płatność kartą płatniczą.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 • 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości

po wykonaniu wszystkich części zamówienia

 

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 

wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości

po wykonaniu wszystkich części zamówienia

 

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 2. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie Polski

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie innym niż Polska

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 • 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać

oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób

 

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać

oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty

 

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Skutki odstąpienia od Umowy:
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 15. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 16. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 17. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 18. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 19. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 20. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 21. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 22. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 • 11

Reklamacja i gwarancja

 

wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

wersja dla sklepów, sprzedających produkty używane

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są używane Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.

 

wersja dla sklepów, sprzedających produkty używane i nowe

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

wersja dla przedsiębiorców, którzy będą ponosić odpowiedzialność za wady produktu

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 

wersja dla przedsiębiorców, którzy nie będą ponosić odpowiedzialności za wady produktu

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

wersja dla sklepów, w których kupujący może złożyć reklamację

pisemnie lub na adres mailowy przedsiębiorcy

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

wersja dla sklepów, w których formularz pozwalający na złożenie reklamacji

będzie dostępny na stronie internetowej

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla konsumentów i dla tych, którzy chcą, by brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym jej przyjęciem

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla przedsiębiorców i którzy chcą, by brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym jej przyjęciem

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 

wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji

towar należy odesłać na adres sklepu

 

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji

towar należy odesłać na inny adres

 

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres kontakt@chrzescijanscysingle.pl

 

wersja dla sklepów, w których do produktu nie będzie dołączana karta gwarancyjna

 

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

wersja dla sklepów, w których do produktu będzie dołączana karta gwarancyjna

 

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

 

 

 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 • 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin  „Chrześcijańskich Randek”.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Chrześcijańskim Randem są Chrześcijańscy Single.
 2. Właścicielem „Chrześcijańskich Singli” jest Kastos Wydarzenia – Katarzyna Klukowska.
 1.      Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Uczestnicy Chrześcijańskich Randek

 1. Uczestnikiem „Chrześcijańskich Randek” są osoby, które
 1. a)   zakupiły bilet na wydarzenie przez stronę chrzescijanscysignle.pl, bądź
 2. b)   bezpośrednio przed wydarzeniem.
 1. Uczestnicy Imprezy deklarują swoje wartości jako chrześcijańskie.
 2. W wydarzeniu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, niebędące w żadnym związku.
 3. Osoby biorące udział w Chrześcijańskich Szybkich Randkach zobowiązane są do podania swojego imienia, nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu mailowego. Wyżej wymienione dane potrzebne są organizatorom do prawidłowego przebiegu wydarzenia.
 4. Uczestnicy Chrześcijańskich Szybkich Randek podczas wydarzenia otrzymują kwestionariusz w którym jest miejsce na wpisanie swoich danych. Osoby biorące udział wyrażają zgodę, na to, żeby organizator przekazał wpisane przez nich dane tylko osobom, które się nawzajem wybrały
 5. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach relacjonujących przebieg imprezy.
 6. W czasie trwania wydarzenia, każdy uczestnik zobligowany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w lokalu, w szczególności:
 1. a)   palenia tylko w przeznaczonych do tego miejscach,
 2. b)   zakazu spożywania i picia artykułów zakupionych poza klubem,
 3.      Uczestnicy, których stan wskazuje na zagrażający innym bawiącym się, mogą zostać wyproszone z lokalu.
 1. Uczestnicy będący pod wpływem środków odurzających, mogą zostać wyproszeni z lokalu.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 3. Osoby, które przyjdą na spotkania w odzieży ze znakami satanistycznymi, okultystycznymi zostaną nie wpuszczone na imprezę.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm powszechnie akceptowanych społecznie.
 5. Na spotkaniach obowiązuje dobry humor oraz całkowity zakaz hejtowania!

ZAKUP BILETÓW

 1.      Rezerwacja i zakup biletów odbywa się przez stronę www.chrzescijanscysignle.pl
 2.   Uczestnik kupując bilet akceptuje niniejszy regulamin zapoznając się z jego postanowieniami i akceptując je.
 3.   W przypadku rezygnacji z udziału w Chrześcijańskich Szybkich Randkach, należy powiadomić niezwłocznie organizatora. Każdy z uczestników ma prawo do rezygnacji nie później niż 2 dni przed terminem wydarzenia.
 4.      Rezygnacja z udziału w dniu wydarzenia lub niezjawienie się na nim wiąże się z niezwracaniem kosztów uiszczonych podczas zgłaszania uczestnictwa

Uprawnienia organizatora

 1.      Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie wydarzenie.
 2.   W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator wydarzenia może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 3.   Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.
 4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie wydarzenia, w szczególności w szatni.
 5.   Ze względu na szczególny charakter spotkania, organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, a w szczególności osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6.   Organizator ma prawo odwołać spotkanie z przyczyn nie zależnych od niego.
 7.      Organizator może odmówić wstępu osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

PROCEDURA REKLAMACJI 

 1. Reklamacje związane z zakupem biletu powinny być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@chrzescijanscysingle.pl
  Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania.

Przepisy Końcowe

 1.      Organizatorzy zobowiązują się do respektowania „Ustawy o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997, w świetle której mają obowiązek chronić dane osobowe uczestników spotkań.
 2.      Administratorem danych osobowych jest wyłącznie właściciel „Chrześcijańskich Singli”, czyli Polska Akademia Biznesu –Tomasz Sztreker.
 3.      Każdemu członkowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany.
 4.      Chrześcijańscy Single zastrzegają sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem https://www.chrzescijanscysingle.pl/regulamin
 5.      Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są indywidualnie.
 6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia funkcjonowania strony https://www.chrzescijanscysingle.pl/, tj. 21 kwietnia 2016 r.

Kontak

Masz pytanie napisz, odpiszemy wkrótce.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account